wstecz

Kolokwium Akademickie,

uniwersitas, czyli wspólnota mistrzów i uczniów, toorganizowana od 2004 roku impreza naukowa, której ideą jest wzbudzanie u młodych ludzi fascynacji nauką, potrzeby poszukiwania prawdy i dzielenia się refleksjami, a przede wszystkim zachęcanie ich do samodzielnego myślenia, wnioskowania, dostrzegania problemów, do autorefleksji i publicznej prezentacji swoich przemyśleń w formie dialogu z przedstawicielami środowisk akademickich (naukowcami i studentami). Stąd też wymiana myśli pomiędzy mistrzami i uczniami stanowi podstawową formułę Kolokwium. Stała Rada Naukowa i patronaty kilku uczelni regionu i Polski pozwalają na utrzymaniu wysokiego poziomu i koncepcji imprezy, natomiast tematyka dyskursu oraz przygotowywanych przez młodzież referatów jest rokrocznie inna, ale zawsze dotyka zagadnień bliskich uczestnikom, ich generacji, niosąc także ważne wychowawcze przesłanie. Problemy poddawane są pogłębionej analizie, a dzięki udziałowi specjalistów wielu dziedzin ukazane zostały wyróżniki kolejnych pokoleń przełomu XX i XXI wieku. Ilustrują to przykładowe zagadnienia podejmowane w ramach spotkań: Realni czy wirtualni?; Młodzieży portret własny; Kolokwium „ze smakiem”; Od edenu, arkadii przez utopię po cywilizację zabawy.

Najważniejszym zadaniem projektu jest zachęcenie uczniów do samodzielnej refleksji, wieloaspektowego spojrzenia na problemy i zdobycze dzisiejszego świata, na własne w nim miejsce oraz uczenie umiejętności prezentowanie swojego stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, metodologii, języka i słownictwa naukowego. Kolokwia inspirują szczególnie uzdolnioną młodzież do rozwijania talentów i realizacji pasji, poprzez przygotowanie i przedstawianie wystąpień na forum publicznym, bronienie własnych sądów, kształtowanie krytycyzmu oraz umiejętności dyskutowania (argumentowanie) i słuchania innych.

123