wstecz

Interaktywna Poradnia Języka Polskiego

od kilkunastu lat działa w naszej placówce na wielu płaszczyznach. Ideą tego projektu jest organizowanie w Pałacu Młodzieży pod patronatem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i z udziałem językoznawców UKW cyklicznych działań, zachęcających młodzież i dorosłych (rodziców, nauczycieli) do zainteresowania się sprawami języka. Stąd też interaktywny charakter działań – włączanie uczestników różnych form zajęć w placówce w rozmaite zabawy językowe, quizy, mobilizowanie ich do stawiania sobie pytań z zakresu kultury słowa, zapraszanie do udziału w wykładach i zajęciach warsztatowych, happeningach, którym początkowo towarzyszyły stacjonarne i internetowe dyżury w Poradni dla wszystkich zainteresowanych. Obecna formuła Poradni polega na poszerzeniu działań o zorganizowane grupy dzieci i młodzieży spoza placówki, które korzystają z zajęć warsztatowych, wykładów językoznawców różnych specjalności poświęconych wielu zagadnieniom: sztuce retoryki, kulturze słowa, poprawności językowej i pragmatyce, analizie e-języka, subkultur językowych czy komunikacji medialnej. Młodzież uczestniczy także w konkursach, prezentacjach i wydarzeniach. Interaktywność przedsięwzięcia polega na stałej komunikacji z adresatem działań Poradni, na współpracy z nauczycielami PM (organizowanie w ramach ich zajęć dyktand, zabaw i happening językowych) oraz pedagogami i uczniami różnych typów szkół, którzy maja wpływ na tematykę spotkań oraz są aktywnymi ich uczestnikami.

Poradnia jest propozycją edukacyjną, która zachowując głównej ideę, jaką jest promowanie piękna i poprawności mowy, podlega stałej modyfikacji zgodnie z duchem czasu. Pojawiają się nowe tematy, pomysły i sama formuła. Poradnia, z towarzyszącymi jej imprezami, stanowi przykład konsekwentnych działań na rzecz krzewienia kultury słowa wśród młodych i dorosłych użytkowników języka polskiego.

123465

 

27 marca o godz. 10.00

w ramach cyklu Interaktywna Poradnia Języka Polskiego. "Polski" pod lupą, czyli poradnik dla zdających egzaminy proponujemy wykład
prof UKW Iwony Benenowskiej zatytułowany: "Co nas łączy, co nas dzieli? Kod młodości." Spotkanie adresowane do młodzieży starszych klas SP. oraz ze szkół ponadpodstawowych.  

26 kwietnia 2022 okazji ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO

odbyła się sesja literacka, podczas której swoje wystąpienia mieli dr Marta Kładź-Kocot  oraz
dr Dominik Wierski. Prelegenci udowodnili, że romantyczne utwory – tematyka, forma, motywy, konwencje czy  postaci- są w gruncie rzeczy bardzo aktualne,o czym świadczyło wielkie zainteresowanie i skupienie licznie zgromadzonej młodzieży. Ale też spojrzenie na klasyczne dzieło epoki, jaką jest Balladyna,  przez panią dr Martę Kładź-Kocot
( której wielką pasją i przedmiotem zainteresowania jest fantastyka) było bardzo nowatorskie, co podkreślał już sam tytuł jej wykładu, będącego bardzo szczegółową, a jednocześnie wykorzystującą nowe klucze interpretacyjne analizą. W wykładzie "Inne czytanie Balladyny"  ciekawe było pogłębione  i  nowe spojrzenie na fantastykę utworu i jego baśniowość. Niezwykle ubogacające  uczniów i poszerzające ich horyzonty oraz narzędzia interpretacyjne było ukazanie rozmaitych kontekstów literackich i kulturowych wykorzystanych przez Juliusza Słowackiego ( Szekspira, konwencji bukoliki), a także ukazanie fantastycznych postaci przez porównanie ze współczesnymi bohaterami tej literatury, między innymi Tolkiena. Stanowiło to nowatorskie ujęcie romantycznej konwencji, a jednocześnie pokazanie jej ponadczasowości, a także wpisanie jej we  współczesne literackie mody, przemawiające do pokolenia licealistów 2022.
Podobnie dr Dominik Wierski w wykładzie zatytułowanym "Filmowe portrety artystów epoki romantyzmu"  bogato ilustrowanym przykładami z kilku produkcji polskiego i światowego kina, w sposób niekonwencjonalny ukazał, jak inspirującą epoką dla reżyserów filmowych był i jest romantyzm-jego motywy, nastrój, klimat, postaci, a także ludzie tej epoki, ich wrażliwość, styl życia, poszukiwania twórcze i same dzieła literackie, muzyczne czy malarskie. Nie wszyscy uczestnicy spotkania znali romantyczne korzenie popularnej postaci Frankensteina, bohatera powieść angielskiej pisarki doby romantyzmu Mary Shelley. 

 

12 stycznia 2022 roku o godzinie 11.00

w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w ramach Salonu Językowego gościć będziemy prof. Iwonę Benenowską (UKW) z wystąpieniem: „Białoszewski a styl potoczny”. Spotkanie to poświęcone będzie refleksji na temat stylu artystycznego w konfrontacji ze stylem potocznym w połączeniu z przybliżeniem języka Mirona Białoszewskiego, który w swoim „Pamiętniku z powstania warszawskiego” spaja te dwa zjawiska językowe. Podczas wykładu młodzież zapozna się z językiem powieści Białoszewskiego, usystematyzuje zagadnienia dotyczące stylu językowego oraz w konkluzji zobaczy zależność między tematyką i gatunkiem wypowiedzi a doborem warstwy stylistycznej. Nasza propozycja łączy zagadnienia teoretycznoliterackie z kwestiami językoznawczymi. Warto wspomnieć w stulecie urodzin pisarza jego wyjątkowe i nowatorskie zabiegi językowe.

Impreza adresowana do uczniów ostatnich klas SP i szkół średnich. Zorganizowana i przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem wymogów sanitarnych.

Zgłoszenie udziału grup zorganizowanych należy składać do 7 stycznia 2022 roku: e-mailem:paideia.palac@wp.pl lub telefonicznie – 696 587 105. Powinno ono zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. Zakup biletów (5 zł) przed imprezą w kasie PM.

Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.