wstecz

Plastyka - grupa najmłodsza (6-8 lat)

nauczyciel: Tomasz Karcz

Realizacja podstawowego zadania wychowania plastycznego jakim jest troska o rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno - plastycznej kultury dzieci.

Formy aktywności plastycznej w tej grupie mają spełniać rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco - wychowawczego. Za najważniejszą właściwość osobowości uważa się tutaj postawę otwartą i twórczą. Rozbudzanie form aktywności związanych z plastyką takich jak percepcja i ekspresja, zmusza do refleksji i działania, dostarczając problemów i przeżyć wyzwalających inwencję i wyobraźnię. Przybliżanie zasad dobrej kompozycji, podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Rozbudzanie wiedzy o formie plastycznej, podstawowych problemach plstycznych takich jak: światło, barwa, linia, faktura, przestrzeń, ruch. Zapoznawanie dzieci z nowymi, nieznanymi im technikami plastycznymi. Poznawanie nowych technik rysunkowych i malarskich (w tym różnorodnych technik mieszanych), konstruowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, formowanie z masy solnej, relief, asamblaż, kolaż, rzeźba w glinie. Wykorzystywanie w pracy różnorodnych materiałów takich jak: papier, drewno, metal, tekstylia, tworzywa sztuczne, glina, masa solna, masa papierowa oraz materiałów sypkich różnego pochodzenia (mąka, sól, kasza, otręby,trociny, piasek). Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta (wystawy, konkursy, akcje plastyczne, instalacje w pracowni i w plenerze).

Zajęcia odbywają się w piątek w godz. 14.30 - 16.00

Prowadzący: Tomasz Karcz